Edukacja – VAT – szkolenie realizowane przez podwykonawcę


W sytuacji, w której usługę szkolenia realizuje podwykonawca, nie może on zastosować zwolnienia z podatku od towarów i usług. W przeciwnym razie, przyjęcie stanowiska, iż nie tylko faktyczny beneficjent, który zwrócił się o dofinansowanie określonego projektu ze środków publicznych, ale każdy kolejny podmiot w łańcuchu podwykonawców korzysta ze zwolnienia od VAT, prowadziłoby w rezultacie, do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu zwolnień, pomijając tym samym wyrażoną powyżej zasadę prawa nakazującą dokonywanie możliwie wąskiej i ścisłej wykładni przepisów wprowadzających odstępstwa od powszechności opodatkowania.
Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – organizacja obozów sportowych


Usługi organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, których głównym celem będzie nauczanie gry w tenisa nie będą mogły podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Przedmiotowe usługi nleży traktować jako usługi turystyki i opodatkować według procedury przewidzianej w art. 119 ustawy stosując do całości usługi stawkę 23%.

Edukacja – VAT – organizacja konferencji naukowych


Jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, ich organizacja przez Wnioskodawcę spełnia wymóg kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 i korzysta od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.

Warunek ten jest spełniony, o ile w trakcie organizowanych konferencji jest rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat, uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie swojego dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają już posiadaną.
Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – szkolenia finansowane ze środków publicznych


Przy ocenie zastosowania zwolnienia znaczenie ma sposób finansowania, a nie to czy nabywca usługi jest podmiotem z sektora finansów publicznych, czy spoza sektora finansów publicznych, gdyż również podmiot spoza sektora finansów publicznych może finansować zakupioną usługę kształcenia pracowników oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego środkami publicznymi np. uzyskanymi na ten cel z pomocy Unii Europejskiej, co stanowi podstawę do zwolnienia od podatku w taki sposób finansowanej usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Edukacja – VAT – szkolenie rzeczoznawców majątkowych


Usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie to ma na celu uzyskanie uprawnień państwowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – szkolenia z finansów publicznych


Należy uznać, iż organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie finansów publicznych, które zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, nie będą w całości korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W części odnoszącej się do uczestników których udział jest finansowany ze środków publicznych tj. jak wskazuje Wnioskodawca z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ww. szkolenia będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Natomiast w części odnoszącej się do pozostałych uczestników, którzy pokrywają koszty szkolenia z własnych środków nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W tej części świadczone usługi szkolenia będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej.

Edukacja VAT – szkolenia z psychoedukacji itp.


Szkolenia-warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego oraz metod relaksacji, nie mieszczą się w zakresie usług opieki medycznej służących profilaktyce i nie podlegają tym samym zwolnieniu od podatku. W odniesieniu do tej części niniejszych szkoleń-warsztatów, które są opłacane przez indywidualnych uczestników, z własnych środków, nie znajdą zastosowania również przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy, w konsekwencji czego będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową w wysokości 23%. Jedynie ta część szkoleń-warsztatów, jako szkolenia zawodowe, finansowane w całości ze środków publicznych, wypełnia przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, i w konsekwencji, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – kursy prowadzone przez fundację


Powołany przez Fundację Instytut, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ww. ustawy i świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania.

Seminaria i kursy z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania, będące przedmiotem działalności Instytutu prowadzone zgodnie ze Statutem Instytutu, na podstawie zaświadczenia, wydanego przez UM, w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług.
Czytaj resztę wpisu »

Stawka 8% VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych


Przy sprzedaży obejmującej towary (materiały budowlane) wraz z usługą przeprowadzenia remontu i prac budowlanych w lokalu lub budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej odpowiednio do 150 m2 i 300 m2 (sprzedaż swoich materiałów budowlanych, przy zapewnieniu równocześnie dostarczenia usługi remontowo-budowlanej – na podstawie podpisanej umowy z firmą podwykonawczą) dla klienta detalicznego (nie prowadzącego działalności gospodarczej) stosuje się obniżoną stawkę VAT 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Potwierdzenie nadania NIP


Przedsiębiorcy pragnący potwierdzić rzetelność partnerów w obrocie gospodarczym i podatkowym mają prawo złożyć wniosek o potwierdzenie nadania NIP. Odpowiedź zostanie sformułowana w ciągu tygodnia od złożenia wniosku na formularzu NIP-5, który można otrzymać w każdym urzędzie skarbowym, a także znaleźć na witrynie internetowej Ministerstwa Finansów. Należy też wnieść 21 zł opłaty skarbowej. Odbiorcą wniosku jest urząd skarbowy pytającego. Jeśli urząd skarbowy uzna, że podane we wniosku informacje o kontrahencie są niewystarczające, odpowiedzią będzie brak potwierdzenia NIP z e stwierdzeniem tego braku.

Z kolei w celu potwierdzenia własnej nadania NIP własnej osobie, przedsiębiorcy którzy nie posiadają oryginału decyzji o nadaniu NIP, mogą wystąpić o wydanie duplikatu. Opłata skarbowa wynosi wtedy 15 zł., a wniosek rozpatrywany jest także najpóźniej w ciągu tygodnia.

%d blogerów lubi to: