Edukacja – VAT – organizacja konferencji naukowych


Jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, ich organizacja przez Wnioskodawcę spełnia wymóg kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 i korzysta od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.

Warunek ten jest spełniony, o ile w trakcie organizowanych konferencji jest rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat, uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie swojego dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają już posiadaną.
Czytaj resztę wpisu »

Reklama

Edukacja – VAT – szkolenie rzeczoznawców majątkowych


Usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie to ma na celu uzyskanie uprawnień państwowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – szkolenia z finansów publicznych


Należy uznać, iż organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie finansów publicznych, które zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, nie będą w całości korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W części odnoszącej się do uczestników których udział jest finansowany ze środków publicznych tj. jak wskazuje Wnioskodawca z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ww. szkolenia będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Natomiast w części odnoszącej się do pozostałych uczestników, którzy pokrywają koszty szkolenia z własnych środków nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W tej części świadczone usługi szkolenia będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej.

Edukacja – VAT – ratownictwo medyczne dla niezobligowanych


Usługę organizowania kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy i osób niezobiligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów medycznych (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem) – należy opodatkować według stawki podstawowej.
Czytaj resztę wpisu »

Edukacja – VAT – kursy prowadzone przez fundację


Powołany przez Fundację Instytut, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ww. ustawy i świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania.

Seminaria i kursy z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania, będące przedmiotem działalności Instytutu prowadzone zgodnie ze Statutem Instytutu, na podstawie zaświadczenia, wydanego przez UM, w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług.
Czytaj resztę wpisu »

Stawka 8% VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych


Przy sprzedaży obejmującej towary (materiały budowlane) wraz z usługą przeprowadzenia remontu i prac budowlanych w lokalu lub budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej odpowiednio do 150 m2 i 300 m2 (sprzedaż swoich materiałów budowlanych, przy zapewnieniu równocześnie dostarczenia usługi remontowo-budowlanej – na podstawie podpisanej umowy z firmą podwykonawczą) dla klienta detalicznego (nie prowadzącego działalności gospodarczej) stosuje się obniżoną stawkę VAT 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Kapitalizacja odsetek – PCC


Podatnicy nie uzyskujący od dłużnika zapłaty należności, po trzech miesiącach zwłoki, mogą dokonać kapitalizacji odsetek czyli zwiększyć wartość długu o kwotę niezapłaconych odsetek.

Wpływa to jednak na konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. PCC  nie dotyczy jednak pożyczki wspólników dla spółki. W przypadku spółek kapitałowych pożyczka wspólnika dla spółki jest zwolniona z tego podatku. Jednakże jeśli pożyczki własnej spółce udziela wspólnik spółki osobowej,  oznacza to zmianę umowy spółki i jest opodatkowane zgodnie z przepisami dla tej czynności.

Potwierdzenie nadania NIP


Przedsiębiorcy pragnący potwierdzić rzetelność partnerów w obrocie gospodarczym i podatkowym mają prawo złożyć wniosek o potwierdzenie nadania NIP. Odpowiedź zostanie sformułowana w ciągu tygodnia od złożenia wniosku na formularzu NIP-5, który można otrzymać w każdym urzędzie skarbowym, a także znaleźć na witrynie internetowej Ministerstwa Finansów. Należy też wnieść 21 zł opłaty skarbowej. Odbiorcą wniosku jest urząd skarbowy pytającego. Jeśli urząd skarbowy uzna, że podane we wniosku informacje o kontrahencie są niewystarczające, odpowiedzią będzie brak potwierdzenia NIP z e stwierdzeniem tego braku.

Z kolei w celu potwierdzenia własnej nadania NIP własnej osobie, przedsiębiorcy którzy nie posiadają oryginału decyzji o nadaniu NIP, mogą wystąpić o wydanie duplikatu. Opłata skarbowa wynosi wtedy 15 zł., a wniosek rozpatrywany jest także najpóźniej w ciągu tygodnia.

Działalność socjalna (ZFŚS) – bez VAT


Działalność socjalna wykonywana przez administratorów ZFŚS – tj. nabywanie towarów i usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom (częściowo odpłatnie bądź nieodpłatnie) – nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Pracodawca w tym przypadku nie występuje bowiem jako podatnik VAT, lecz jako jedynie administrator środków zgromadzonych w ZFŚS.

Dotyczy to np. wczasów dla pracowników, karnetów uprawniających do korzystania z siłowni, basenów i innych obiektów sportowych, biletów do kina, teatru, kompleksowych usług polegających na organizacji określonej imprezy kulturalnej.

W przypadku częściowego partycypowania w kosztach nabytych usług obcych przez pracownika, trudno uznać, że odpłatność czyniona przez pracownika ma charakter wynagrodzenia za usługę pracodawcy, gdyż jego usługa w tym zakresie – jako administratora Funduszu – ma charakter jedynie pośredniczenia w udostępnianiu pracownikowi usługi obcej, sfinansowanej ze środków Funduszu, z tytułu którego to działania pracodawca nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia, gdyż odpłatność pracownika przekazywana jest na rachunek ZFŚS.

Edukacja zwolniona z VAT. Co to jest kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie?


Zwolnione z VAT usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania mają swoją ustawową definicję. Co prawda – pochodzi ona z przepisów unijnych więc darmo jej szukać w polskiej ustawie.

Kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie to nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Polskie przepisy VAT przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

%d blogerów lubi to: