Edukacja zwolniona z VAT – zestaw interpretacji cz. 2


Od stycznia 2011 r. usługi edukacyjne lub, jak kto woli – szkolenia, są co do zasady opodatkowane podstawową stawką VAT (23%). 27 kwietnia opublikowałem pierwszy zestaw urzędowych interpretacji, w których przy odpowiedniej argumentacji utrzymuje się zwolnienie z VAT. Oto kolejna dawka instrukcji stosowania zwolnień.

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych dofinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

IPPP3/443-204/11-4/JF z dn. 26.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

W sytuacji, gdy wnioskodawca jest organizatorem otwartych projektów szkoleniowych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników gdy Organ podatkowy uznał, że:

– nie jest obrotem w rozumieniu przepisów o VAT, dotacja uzyskana na przeprowadzenie tych szkoleń, pochodząca ze środków unijnych i z budżetu państwa,

– nie jest obrotem wkład własny niepieniężny przedsiębiorcy, którego pracownicy korzystają ze szkoleń w ramach projektu POKL,

– jest obrotem VAT wkład własny pieniężny przedsiębiorcy, ale ten z kolei korzysta ze zwolnienia z VAT jako należność za usługę doskonalenia zawodowego w 70% sfinansowaną ze środków publicznych.

Zwolnienie z VAT usług szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

ILPP4/443-94/11-2/ISN z dn. 28.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się usługami BHP. Organ uznał, że działalność ta podlega zwolnieniu z VAT.

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane do pracodawcy, pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia zawodowego. Przedmiotowe szkolenia są usługami kształcenia zawodowego również wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących służbą bhp, mają one bowiem na celu zapewnienie uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy.

Zwolnienie z podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów

ILPP4/443-99/11-5/ISN z dn. 20.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną, w której zatrudnia pracowników przygotowujących własne posiłki na miejscu. W stołówce szkolnej posiłki sprzedawane są uczniom (również finansowane przez OPS) oraz pracownikom Zespołu Szkół

Zadano pytanie – Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Organ podatkowy stwierdził, że ze zwolnienia od VAT korzysta sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, jednakże tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły i im ma on zapewnić prawidłowy rozwój

Zwolnienie z VAT usług organizacji konferencji naukowych przez uczelnię wyższą

ITPP2/443-96/11/AK z dn. 20.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Politechnika organizuje konferencje. Są to spotkania poświęcone wymianie doświadczeń naukowych oraz dyskusja w ramach tematów przedstawionych na konferencji. . W konferencji uczestniczą w większości przedstawiciele ośrodków akademickich, poza tym osoby z jednostek samorządu terytorialnego, z organizacji społecznych, doktoranci, studenci oraz osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Wykłady i prelekcje stanowią pierwszą część konferencji. Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusje, w których uczestnicy odnoszą się do uzyskanych treści i przedstawiają swój punkt widzenia na zaprezentowany problem. Wynikiem konferencji są wydane materiały konferencyjne w formie książkowej.

Politechnika zadała pytanie czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku organizowania konferencji, ma prawo do zastosowania zwolnienia.

Organ interpretujący stwierdził, że jeśli w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, ich organizacja przez Politechnikę spełnia wymóg kształcenia innego niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy (a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym) i korzysta od dnia 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.

Warunek ten jest spełniony, o ile w trakcie organizowanych przez Politechnikę konferencji jest rozpropagowywana oraz pozyskiwana wiedza na określony temat, uczestnicy uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i rozwijanie swojego dorobku naukowego, zdobywają nową wiedzę teoretyczną i praktyczną lub też uzupełniają już posiadaną. W takiej sytuacji są to czynności mieszczące się zarówno w katalogu kształcenia kadr naukowych, jak też kształcenia w celu uzupełniania i zdobywania wiedzy, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym a więc spełniające wymóg kształcenia innego niż na poziomie wyższym.

Zwolnienie od podatku VAT placówki oświatowej, wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,  prowadzącej szkolenia, seminaria, praktyki i kursy przyuczające do zawodu na terenie placówek penitencjarnych

ILPP2/443-276/11-2/MR z dn. 29.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

W ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego Wnioskodawca prowadzi szkolenia, seminaria, praktyki i kursy przyuczające do zawodu na terenie placówek penitencjarnych. Wymienione formy zajęć edukacyjnych realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216)

Wnioskodawca zadał pytanie czy będąc osobą fizyczną posiadającą jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego, będącą jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia, działalność ta jest zwolniona z podatku VAT…

Organ stwierdził, że świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych świadczonych na rzecz pracowników administracji publicznej

ILPP1/443-312/11-4/MS z dn. 27.04.2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca organizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej szkolenia głównie z zakresu wiedzy o zasadach realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, oceny prawidłowości ich wykorzystania, sposobu prowadzenia ewidencji księgowej projektów unijnych itp. Szkolenia te skierowane są głównie do pracowników administracji publicznej tj. rządowej oraz samorządowej. Uczestnikami szkoleń są w przeważającej części, a zazwyczaj w całości, pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich i miejskich, urzędów marszałkowskich oraz wyższych uczelni. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę zakwalifikowane są do grupowania statystycznego PKWiU 80 – „usługi w zakresie edukacji”. Za uczestnictwo w szkoleniu w roku 2010 oraz latach poprzednich wystawiane były faktury VAT z zastosowaniem stawki „zw” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2010. W poz. 7 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę kwalifikują się do tego grupowania. Prawidłowość takiego zaklasyfikowania była potwierdzona pisemną opinią Urzędu Statystycznego.

Wnioskodawca zadał pytania

– Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży usług szkolenia w opisanym powyżej zakresie w przypadku wystawiania faktury VAT za uczestnictwo pracowników administracji publicznej tj. gdzie nabywcą oraz płatnikiem są urzędy administracji rządowej lub administracji samorządowej…

– Jaką stawkę VAT należy zastosować dla innych, niż wyżej wymienionych, uczestników szkoleń

Dokonując oceny przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w świetle obowiązujących przepisów prawa organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji gdy realizowane przez Stronę szkolenia będą finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych Zainteresowana będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia.

W przypadku natomiast udziału w szkoleniach pracowników podmiotów komercyjnych, gdzie udział w szkoleniu nie jest finansowany ze środków publicznych, zwolnienie nie będzie miało zastosowania i należy stosować podstawową stawkę podatku VAT, tj. 23%.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: