Edukacja zwolniona z VAT – zestaw interpretacji


Od stycznia 2011 r. usługi edukacyjne lub, jak kto woli – szkolenia, są co do zasady opodatkowane podstawową stawką VAT (23%). Przepisy ustawy powinny w tym zakresie odpowiadać normom unijnym, które tylko w ograniczonych przypadkach czynnościom kształcenia pozwalają na zwolnienie z podatku. Jak to zwykle w Polsce bywa, nadal istnieje tu możliwość korzystania z preferencji fiskalnych. Trzeba tylko trochę się postarać – dopełnić nieco formalności, przejść kilka szczegółowych procedur czy choćby – napisać sprytnie sformułowane pytanie do Ministra Finansów. Dla podatkowych cwaniaków – szkolenia z VAT są zwolnione.

Poniżej – obszerne, ale bardzo pouczające zestawienie ministerialnych dywagacji na temat szkoleń, w ostatnim czasie – licznie publikowanych jako tzw. interpretacje urzędowe.

 

Kształcenie ustawiczne pielęgniarek i ratowników medycznych

ILPP2/443-133/11-2/MN Data 2011.04.19

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jako organizatora kształcenia, jest wykonywanie zadań określonych w następujących aktach prawnych:

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zainteresowany, jako organizator kształcenia ustawicznego, prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, zgłoszoną do ewidencji placówek niepublicznych w Wydziale Edukacji przy Urzędzie Miasta.

Jako organizator kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych otrzymał decyzje w drodze administracyjnej na realizację programów kursów w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz uzyskał zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Jako organizator doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uzyskał zgodę u konsultanta województwa w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Na podstawie powyższych przepisów, Wnioskodawca realizuje:

kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych,

kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

seminaria dla ratowników medycznych,

seminaria dla osób dorosłych,

kursy dla osób dorosłych.

 

Organ podatkowy stwierdził, że wskazane czynności nie zawsze korzystają ze zwolnienia z VAT i w części podlegają VAT 23%.

1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288, str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

 

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Polskie przepisy VAT przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Jak już wcześniej wskazano, zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeśli usługa kształcenia wymieniona w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność oświatową świadczona przez jednostkę objętą systemem oświaty, jest realizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), podlega ona zwolnieniu od podatku na podstawie przedmiotowego przepisu.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca spełnia powyższe warunki:

– jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

– przedmiotowe usługi kształcenia wymienionych są w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

może skorzystać w zakresie przedmiotowych usług ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W zakresie, w jakim świadczone przez Zainteresowanego usługi będące przedmiotem wniosku nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy ze względu na nie wypełnienie powyższych wymogów, należy określić, czy mogą korzystać ze zwolnienia przedstawionego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Z opisu sprawy nie wynika, aby w przedmiotowej sprawie posiadał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie świadczonych usług oraz usługi te finansowane były w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Przepisy ustawy nie przewidują szczególnych rozwiązań dla usług pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, należy więc zastosować zasady ogólne.

Można potraktować tego typu szkolenia jako kształcenie zawodowe, ale tylko dla osób wykonujących zawody medyczne (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem).

Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.), organizatorzy kształcenia przed rozpoczęciem kształcenia są obowiązani uzyskać zatwierdzenie programu kształcenia dla danego rodzaju i trybu kształcenia.

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923), rozporządzenie określa:

szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne;

warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”;

wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10r ust. 4 ustawy.

Na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), rozporządzenie określa:

formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej „doskonaleniem zawodowym”;

sposób i zakres doskonalenia zawodowego.

Według § 2 ww. rozporządzenia, doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

kursu doskonalącego;

seminarium;

samokształcenia.

W myśl § 4 cyt. rozporządzenia, seminarium jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, realizowaną zgodnie z programem nauczania, uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia.

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia wobec wszystkich świadczonych usług warunków określonych dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stwierdzić należy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na organizowaniu kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych, kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych oraz seminariów dla ratowników medycznych – spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Z kolei, działalność polegająca na organizowaniu seminariów dla osób dorosłych oraz kursów dla osób dorosłych – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów medycznych (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem) – należy opodatkować według stawki podstawowej, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%.

Kursy fryzjerskie, kosmetyczne, masażu

ILPP2/443-56/11-4/BA Data 2011.04.11

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie kształcenia zawodowego osób dorosłych na podstawie:

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany przez Prezydenta Miasta w dniu 15 lipca 2010 r.,

zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, wydanego przez Prezydenta Miasta w dniu 26 marca 2002 r.,

rejestru instytucji szkoleniowych w WUP.

 

Wskazane dokumenty zezwalają na prowadzenie przez Wnioskodawcę kursów: fryzjerskich, kosmetycznych, masażu i do takich placówka jest przystosowana.

Organ podatkowy przyznał, że wskazane kursy korzystają ze zwolnienia z VAT.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności:

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty (…).

W myśl art. 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:

1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2. szkoły:

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

artystyczne;

3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6. (uchylony);

7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8. (uchylony);

9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10. biblioteki pedagogiczne;

11. kolegia pracowników służb społecznych.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Ust 2 ww. przepisu stanowi, że szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

jednostkę samorządu terytorialnego;

inną osobę prawną;

osobę fizyczną.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.

Z kolei jak stanowi art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

 

A zatem, jak wynika z powoływanej wyżej ustawy o systemie oświaty, do jednostek objętych systemem oświaty, realizujących usługi kształcenia zalicza się również placówki niepubliczne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca świadcząc usługi kształcenia w zakresie kursów fryzjerskich, kosmetycznych oraz masażu i posiadając wpis do ewidencji placówek niepublicznych, wydany przez Prezydenta Miasta, spełnia warunki wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy i tym samym usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych

ILPP1/443-40/11-4/MK Data  2011.04.08

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Zakres usług, polega na opracowywaniu analiz zużycia czynników energetycznych, analiz faktur i gospodarki energetycznej w firmach.

Natomiast prowadzone szkolenia, dotyczą spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w związku z art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 54 poz. 348 ze zm.) i uzyskania uprawnień D i E w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.

Wykonywane szkolenia są formą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia te mają na celu uzyskanie wiedzy potwierdzającej znajomość zagadnień w celu uzyskania wymaganych świadectw kwalifikacyjnych, do eksploatacji urządzeń określonych w przepisach wydanych na podstawie prawa energetycznego, a więc niezbędnych na takich stanowiskach jak elektromonter, palacz, maszynista pomp, sprężarek, obsługa pieców przemysłowych, i innych wynikających z obowiązujących przepisów.

Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż nie posiada akredytacji. Świadczone usługi nie są w żadnym stopniu finansowane ze środków publicznych.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. wydanego na postawie art. 54 ustawy Prawo energetyczne, określony jest zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji. W oparciu o ten zakres opracowany program szkolenia jest realizowany.

Organ uznał tu prawidłowość zastosowania zwolnienia z VAT.

 

Szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi elektronicznych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ILPP4/443-109/11-3/EWW Data  2011.04.07

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi elektronicznych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Prowadzi szkolenia polegające na:

1.      nauczaniu posługiwania się komputerem przez osoby niepełnosprawne, umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej lub zwiększające ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy;

2.      nauczaniu nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów zawodem.

Szkolenia te Zainteresowany prowadzi na zlecenie:

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), szkoląc indywidualne osoby niepełnosprawne, których to szkolenia są finansowane w całości przez PFRON w ramach programów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez ten Fundusz;

Fundacji i Stowarzyszeń, które środki na te szkolenia otrzymują ze środków publicznych;

Urzędów Pracy, które kierują osoby niepełnosprawne na szkolenia do Wnioskodawcy; szkolenia te mają umożliwić podjęcie pracy.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku, szkolenia stanowiące przedmiot pytań były w całości finansowane ze środków publicznych.

 

Organ potwierdził, że prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 ustawy. Szkolenia te mają bowiem na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych. Osoby, do których skierowane są przedmiotowe szkolenia podwyższają dzięki nim swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskują dodatkowe umiejętności, a tym samym zwiększają swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy bądź zwiększają możliwości zawodowe w wykonywanej pracy.

Jak wskazał Zainteresowany, szkolenia te finansowane w całości ze środków publicznych.

Zatem w przedmiotowej sprawie, do usług polegających na nauczaniu posługiwania się komputerem przez osoby niepełnosprawne, które umożliwiają im podjęcie pracy zawodowej lub zwiększają ich możliwości zawodowe w wykonywanej pracy, a także do usług polegających na nauczaniu nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych sposobu pracy z osobami niepełnosprawnymi w związku z wykonywanym przez tych nauczycieli i opiekunów zawodem, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

 

 

Autoryzowane szkolenia informatyczne – obsługi sieci Cisco Systems na rzecz ZUS

IPPP1-443-175/11-4/IGo Data 2011.04.06

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Wnioskodawca wziął udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „na przeprowadzenie szkolenia w zakresie Cisco” o prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

Szkolenia w zakresie Cisco są to specjalistyczne szkolenia przekazujące wiedzę i umiejętności dotyczące techniczno – informatycznych rozwiązań sieciowych firmy Cisco Systems (światowego lidera w dziedzinie rozwiązań sieciowych, routingu i switchingu, zintegrowanej komunikacji, łączności bezprzewodowej i zabezpieczeń sieciowych). Autoryzacja szkoleń przez Cisco zapewnia międzynarodowy poziom szkoleń. Wyzwania w zakresie zmian technologicznych niosą konieczność inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną wiedzę i umiejętności kadr, czego przykładem są umowy zawarte w niniejszym stanie faktycznym. Rozwój sieci komputerowych udostępnił różnym podmiotom, w tym również podmiotom publicznym, zasoby Internetu oraz umożliwił ich samo-prezentację w globalnej sieci.

Autoryzowane szkolenia informatyczne są skutecznym narzędziem podnoszenia kompetencji informatycznych w strategicznych obszarach administracji oraz bezpieczeństwa posiadanych systemów i sieci komputerowych. Programy szkoleń obejmują wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w oparciu o urządzenia Cisco.

Celem przeprowadzania takich szkoleń jest podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie m.in.: ochrony danych, projektowania i wdrażania rozwiązań sieciowych, transmisji głosu, konfigurowania sieci, zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników, zdolnych efektywnie realizować zadania informatyczne. Przedmiotem Umowy, na gruncie niniejszego stanu faktycznego, przeprowadzone będą (lub już zostały przeprowadzone) następujące rodzaje szkoleń specjalistycznych z zakresu Cisco:

Administrator sieci komputerowych (ICND1, ICND2) – instalacja, administracja i diagnostyka urządzeń sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci lokalnych;

Specjalista bezpieczeństwa sieci komputerowych (IINS, CANAC) – planowanie i opracowywanie polityki bezpieczeństwa sieci i ochrony danych, przeciwdziałanie włamaniom do sieci;

Zaawansowany Administrator sieci komputerowych w oparciu o routery Cisco (ROUTE) – planowanie i implementacja routingu oraz poprawa bezpieczeństwa sieci przed atakami;

Zaawansowany Administrator sieci komputerowych o oparciu o przełączniki Cisco (SWITCH) – planowanie, konfiguracja i weryfikacja implementacji w sieciach opartych o przełączniki oraz optymalizacji struktury lokalnych sieci kampusowych;

Zaawansowany Administrator sieci komputerowych w oparciu o routery i przełączniki Cisco (TSHOOT) – optymalizacja struktury rozległych sieci i zwiększenie bezpieczeństwa;

Zaawansowany specjalista w zakresie technologii informatycznych w oparciu o następujące technologie specjalistyczne: QoS (Quality of Service), BGP (Border Gateway Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching – Etykieta MPLS dla Ethernet),

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma rozpoznawalny w branży lT, międzynarodowy certyfikat uczestnictwa w autoryzowanym kursie, będący wiarygodnym potwierdzeniem posiadanych kompetencji informatycznych.

 

Organ uznał tu zasadność zastosowania zwolnienia z VAT.

Usługi szkoleniowe w zakresie Cisco świadczone przez Wnioskodawcę, są finansowane w całości ze środków publicznych. W omawianym stanie faktycznym Zamawiający jest zaliczany do grupy jednostek sektora finansów publicznych, w myśl definicji zawartej w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie Cisco spełniają definicję szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, a z uwagi, iż są w 100% finansowane ze środków publicznych, powyższa usługa będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.

 

Szkolenia „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” finansowane z budżetu

IPPP1/443-1331/10-4/ISz Data 2011.04.06

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

W dniu 31.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla szkoleń zawodowych „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner”.

M. będzie prowadził jako podwykonawca szkolenia „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner” kończące się egzaminem zawodowym.

przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

 firma M. nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty

ww. szkolenia są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%.

Organ uznał zasadność zastosowania zwolnienia z VAT.

W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych „Recepcjonistka” i „Barman/Kelner”, kończące się egzaminem zawodowym.

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. szkolenia muszą być prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub objęte akredytywą lub w całości finansowane ze środków publicznych lub też finansowanie w co najmniej 70 % ze środków publicznych.

Wnioskodawca wskazał, iż ww. szkolenia nie są prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a firma M. nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe szkolenia są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – POKL, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) i lit. b) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż szkolenia te są w całości finansowane ze środków publicznych, czyli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% i Budżetu Państwa w wysokości 15%.

 

Kształcenie ustawiczne – szkolenia z informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji sieci komputerowych

IPPP2/443-73/11-3/MM Data 2011.04.05

Autor  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Wnioskodawca jest firmą szkoleniową objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego. Zainteresowany działa na podstawie wpisów: ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto pod numerem: xx i Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze yy/2006. Wnioskodawca prowadzi szkolenia dla klientów indywidualnych i firm, a także dla instytucji państwowych (w tym Urzędy Pracy).

Spółka prowadzi szkolenia w zakresie informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji sieci komputerowych. Prowadzone przez Podatnika szkolenia nie są akredytowane.

Zdaniem Organu – wymienione usługi są zwolnione z VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi szkolenia w zakresie informatyki ogólnej, obsługi komputerów oprogramowania biurowego, administracji sieci komputerowych. Prowadzone przez Podatnika szkolenia nie są akredytowane. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy jest firmą szkoleniową objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego działającą na podstawie wpisu ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Odwołując się do art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ustawy o systemie oświaty i jako placówka kształcenia ustawicznego świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT – Wnioskodawca ma uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług edukacyjnych.

 

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło)

IPPP3/443-62/11-2/IB Data  2011.04.05

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych. W 2010 r. Wnioskodawca podpisał umowę z firmą X na realizację usługi przeprowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia w ramach zleconej usługi prowadzą dla Wnioskodawcy nauczyciele na podstawie umów cywilnoprawnych. Nauczyciele, którzy zostali zaangażowani przez Wnioskodawcę do prowadzenia zajęć zatrudnieni są poza zleceniem na podstawie karty nauczyciela w szkołach publicznych.

Organ odmówił prawa do zastosowania zwolnienia z VAT.

 

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku VAT jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni (w przedmiotowej sytuacji na podstawie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcą) nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z Wnioskodawcą.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, iż wprowadzone przepisem art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczonych przez osoby fizyczne, które są nauczycielami. Ponieważ w przedmiotowym przypadku, usługi nauczania są świadczone przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło (którzy nie świadczą tych usług na własny rachunek), związanych umową z Wnioskodawcą, a nie bezpośrednio z uczniami, tym samym nie podlegają one zwolnieniu od podatku VAT na podstawie ww. przepisu.

Reasumując, Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 świadcząc usługę prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez zaangażowanych przez Niego nauczycieli.

 

Usługi szkoleniowe mające na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osoby obsługujące urządzenia LPG i zbiorniki transportowe

ILPP2/443-38/11-2/BA Data  2011.04.04

Autor  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi szkolenia przygotowujące słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Transportowy Dozór Techniczny. Zakres szkoleń, organizacja egzaminu wynikają z przepisów dotyczących dozoru technicznego.

 

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) w art. 22 stanowi, że osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne (podlegają pod dozór techniczny) obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Zaświadczenie takie wydają odpowiednie jednostki dozoru technicznego, które są powołane przez ustawę o dozorze technicznym i które są państwowymi osobami prawnymi. Zadania jednostek dozoru technicznego i ich organizacja są opisane w Rozdziale 3 ustawy o dozorze technicznym. Z art. 37 i 44 wynika, że do zadań tych jednostek należy „sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne” oraz „uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne”. Ośrodki (przedsiębiorcy) zajmujący się tego rodzaju szkoleniami zgodnie z postanowieniami muszą przedstawić programy szkoleń osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne do zatwierdzenia w odpowiedniej jednostce dozoru technicznego. Z kolei, rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.), w załączniku nr 2 wymienia rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Wśród urządzeń wymienionych w załączniku znajdują się: „zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 – w zakresie napełniania” oraz „urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”. Zgodnie z tymi zapisami osoby chcące pracować np. na stacjach LPG lub jako kierowcy cystern, którzy w ramach swoich czynności napełniają i opróżniają cysterny muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne, czyli zdać egzamin. Jako przedsiębiorca Zainteresowany prowadzi obecnie dwa rodzaje szkoleń: „osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania” oraz „osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”. Dla obydwu rodzajów szkolenia posiada programy zatwierdzone przez Transportowy Dozór Techniczny, co jest potwierdzone pismami i pieczęciami urzędu na każdej stronie zatwierdzonego programu.

 

Organ uznał zasadność zastosowania zwolnienia z VAT

Przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Wnioskodawca prowadzi obecnie dwa rodzaje szkoleń: „osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania” oraz „osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”. Dla obydwu rodzajów szkolenia posiada programy zatwierdzone przez Transportowy Dozór Techniczny. Zakres szkoleń, organizacja egzaminu wynikają z przepisów dotyczących dozoru technicznego.

Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia osób zatrudnionych przy obsłudze zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów zasilanych gazem skroplonym w zakresie ich napełniania oraz osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, na podstawie programów uzgodnionych z TDT, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Kształcenie zawodowe, mi.in. języki obce i BHP

ILPP1/443-1360/10-4/BD Data 2011.04.04

Autor  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Spółka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Kuratora Oświaty jako placówka kształcenia ustawicznego. Zakres działania placówki to szkolenia w zakresie uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. Placówka kontynuuje działalność zarejestrowaną w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Kuratora Oświaty w dniu 28 maja 1996 r.

Wnioskodawca jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizuje kursy, kursy zawodowe, seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organizuje szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmuje inicjatywy edukacyjne zgodnie z potrzebami „A” S.A. oraz firm i mieszkańców regionu. Prowadzi Szkołę Języków Obcych oraz Policealną Szkołę.

Organ uznał zasadność stosowania zwolnienia z VAT.

Z uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy m.in. usługi kształcenia w formach szkolnych poprzez prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, tj. Policealną Szkołę zakwalifikowaną – jak wynika z oświadczenia Wnioskodawcy – do podmiotów objętych systemem oświaty oraz Szkołę Języków Obcych.

Wobec powyższych okoliczności, świadczone usługi edukacyjne w ramach Policealnej Szkoły będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, bowiem prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła jest jednostką objętą systemem oświaty i świadczy usługi w zakresie kształcenia.

Natomiast usługi nauczania języków obcych w ramach prowadzenia Szkoły Języków Obcych korzystać będą ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Ponadto, jak wynika z powyżej opisanego zdarzenia przyszłego, Zainteresowany jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizuje kursy, kursy zawodowe, seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także organizuje szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spółka posiada akredytację na część świadczonych usług, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2005 r. Zainteresowany prowadzi również kursy (między innymi na zlecenie Urzędów Pracy), które finansowane są ze środków publicznych w 100%. Firma prowadzi również identyczne kursy na zasadach komercyjnych i wówczas odpłatność ponosi uczestnik kursu lub firma zlecająca.

Zgodnie z przepisem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, a także usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 68a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

szkołach dla dorosłych;

placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Stosownie do art. 68b ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty, placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:

zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;

zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;

opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy szkolenia i kursy świadczone przez placówkę kształcenia ustawicznego są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, konieczne jest stwierdzenie :

czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

czy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Prowadzona przez Wnioskodawcę placówka kształcenia ustawicznego oferuje kursy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem w tym przypadku należy wskazać, iż obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawcę ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.).

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą odbywać się w zupełnie dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), które określa:

szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

zakres szkolenia,

wymagania dotyczące treści i realizacji szkolenia,

sposób dokumentowania szkolenia oraz

przypadki, w których pracodawcy i pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Zgodnie z § 1a pkt 2 lit. e cytowanego wyżej rozporządzenia, przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia, szkolenie zapewnia uczestnikom:

zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały sprecyzowane w § 1a pkt 2 rozporządzenia, czyli m. in. osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, które na zlecenie pracodawcy prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia).

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę kursy bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, a ponadto zostały ściśle uregulowane w powołanych wyżej odrębnych przepisach. Tym samym będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.

Wobec świadczonych przez Spółkę usług objętych akredytacją znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy. Ponadto, kursy finansowane w 100% ze środków publicznych należy objąć zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Natomiast, organizowane przez Wnioskodawcę kursy, kursy zawodowe, seminaria i praktyki zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które nie są objęte akredytacją lub finansowaniem ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy wyłącznie w sytuacji, gdy usługi te będzie można zaliczyć do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Pozaszkolne formy kształcenia, wykonywane przez spółdzielnię (kursy pracowników ochrony, kierowcy, strzeleckie, BHP, pracownika sprzątania)

ITPP2/443-106/11/MD Data  2011.04.01

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Spółdzielnia świadczy usługi w postaci pozaszkolnych form kształcenia. W oparciu o art. 82 ust. 3a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) placówka Spółdzielni pod nazwą Centrum Doskonalenia Zawodowego została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – placówek kształcenia ustawicznego:

w Kuratorium Oświaty – zaświadczenie z dnia 3 września 1997 r. wydane przez Wojewodę,

w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta – pismo z 2002 r. wydane przez Urząd Miasta,

w rejestrze instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Podstawową formą uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych są organizowane przez placówkę kursy, ukończenie których umożliwia uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych takich jak:

kurs na licencję I-go i II-go stopnia pracownika ochrony,

kurs kierowcy – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

kurs BHP – wszystkie rodzaje,

szkolenie strzeleckie,

kurs wykwalifikowanego pracownika sprzątania.

Spółdzielnia chciałaby również organizować szkolenia w postaci seminarium, takie jak:

zamówienia publiczne,

podstawy marketingu i technik sprzedaży,

w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego,

ochrony danych osobowych,

prawo budowlane itp.,

trwające nie krócej niż pięć godzin, mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat.

 

Dla wszystkich szkoleń opracowywany jest program nauczania i prowadzony jest dziennik zajęć edukacyjnych.

Organ uznał tu podstawy do stosowania zwolnienia z VAT.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia prowadzi placówkę szkoleniową, która działa w ramach systemu oświaty (w 2002 r. uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego). Placówka ta realizuje różnorodne szkolenia dla dorosłych w formie kursów lub seminariów.

Na tym tle powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od podatku w zakresie wykonywanych czynności.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) uznać należy, iż posiadanie przez placówkę prowadzoną przez Spółdzielnię statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych przez nią usług szkoleniowych, jeżeli mieszczą się w zakresie przedmiotowym tej regulacji, t.j. dotyczą kształcenia i prowadzone są w ramach wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta, który Spółka uzyskała w 2002 r.

Szeroki zakres usług przekwalifikowania zawodowego

ITPP2/443-86/11/MD Data 2011.03.31

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Spółka (cywilna) prowadzi usługi o charakterze edukacyjnym zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonym przez Prezydenta Miasta, który uzyskała w 1998 r. zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 r. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

Spółka prowadzi szkolenia zawodowe i przekwalifikowania na zlecenie zakładów pracy, jak również osób prywatnych, które chcą się przekwalifikować i zmienić zawód. Główny Urząd Statystyczny nadał jej PKD i EKD. Spółka prowadzi szkolenia (wraz z pełną dokumentację) w formach i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami (Kodeks pracy, rozporządzenia właściwych ministrów). W większości są to usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

W oparciu o przepisy art. 2373 ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 426), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 579), Spółka prowadzi – w formie kursów, seminariów i instruktaży – następujące szkolenia dotyczące zawodu:

kowala, murarza, fryzjera,

kierowcy wózków jezdniowych spalinowych,

operatora pilarki spalinowej,

pilarza,

pilarza – drwala,

operatora sprzętu (suwnice, windy, wciągniki, elektrowciągi, żurawie budowlane, podesty).

Ponadto w oparciu o:

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) prowadzi szkolenia dotyczące:

montażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych,

obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,

obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew,

obsługi betoniarek,

obsługi agregatu tynkarskiego,

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828); obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329), ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 94) prowadzi szkolenia w zakresie:

eksploatacji i dozoru energetycznego,

BHP w MHz,

społecznych inspektorów pracy,

napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG,

ochrony roślin,

ratowników chemicznych,

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85 poz. 956) prowadzi szkolenia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572) prowadzi kursy spawania.

Organ przychylił się do zwolnienia z VAT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) uznać należy, iż posiadanie przez Spółkę statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych czynności (w tym szkoleń przygotowujących do egzaminu), jeżeli mieszczą się one w zakresie przedmiotowym tej regulacji, t.j. dotyczą kształcenia i prowadzone są w ramach wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta, który Spółka uzyskała w 1998 r. W tej sytuacji art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, jako przepis szczególny w stosunku ww. przepisu nie ma zastosowania, zatem bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie kwestii szczegółowych.


Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: